fb
BGtop

Кабала – Тайната доктрина на ИзраелОткъс от книгата „Тайните учения на всички времена” на Манли Хол
Албърт Пайк, цитиран в „Transcendental Magic ” сумира важността на Кабализма като ключ към Масонския езотеризъм: „Човек е изпълнен с възхита, прониквайки в светилището на Кабала, виждайки доктрина толкова логична, толкова проста и в същото време така абсолютна. Необходимият съюз на идеи и знаци, посвещаване на най-фундаменталните реалности от примитивни качества; Тройцата от Слово, Букви и Числа; философия проста като азбука, задълбочена и безкрайна като Слово; теореми, по-завършени и светли от тези на Питагор; теология обобщена от преброяването на пръстите на човек; Безкрайност, която може да се задържи в шепата на дете; десет шифъра и двадесет и две букви, триъгълник, квадрат и кръг – това са всички елементи на Кабала. Тези са елементарните принципи на писаното Слово, отражение на изговореното Слово, сътворило света” (Морал и Догма)
Еврейската теология е разделена на три различни части. Първата била законът, втората – душата на закона, а третата била душата на душата на закона. Законът се преподавал на всички израелски деца; Мишна или душата на закона била разкрита на равините и учителите; а Кабала, душата на душата на закона, била хитроумно скрита и само най-високо посветените сред Евреите били обучавани на нейните тайни принципи.
Според определени еврейски мистици Мойсей се изкачвал на планината Синай три пъти, оставайки в присъствието на Бог по 40 дни всеки път. По време на първите четиридесет дни скрижалите на писания закон били дадени на пророка; при вторите 40 дни получил душата на закона. И през последните 40 дни Бог му съобщил мистериите на Кабала – душата на душата на закона. Мойсей скрил в първите четири книги на Петокнижието тайните инструкции, които Бог му дал и за векове учениците по Кабала търсели в него тайната доктрина на Израел. Както духовната същност на човек е скрита във физическото му тяло, така неписаният закон – Мишна и Кабала – е скрит в писаните учения на Мойсеевия кодекс. Кабала означава „тайна” или „скрита традиция”, „неписан закон” и според ранните Равини била дадена на човек, за да може чрез нейните неясни принципи да научи мистерията на вселената около него и на вселената вътре в него.
Произходът на Кабализма е предмет на противоречие. Ранните посветени в Кабалистичните Мистерии вярвали, че нейните принципи първо били преподавани от Бог в школа на Неговите ангели преди падението на човека. Ангелите по-късно съобщили тайните на Адам така, че чрез познанието придобито от разбирането на нейните принципи падналото човечество да може да възстанови изгубеното си положение. Ангелът Разиел бил изпратен от Рая да обучи Адам в Мистериите на Кабала. Различни ангели се занимавали с посвещението на последващите патриарси в тази трудна наука. Тофиел бил наставник на Шем, Рафаел на Исак, Метатрон на Мойсей и Михаел на Давид (вж. ”Faiths of the World”).

Кристиян Д. Гинсбург писал: „От Адам била предадена на Ной и после на Авраам, приятелят на Бог, който се изселил с него в Египет, където патриархът позволил част от мистериозната доктрина да се разчуе. Това станало по такъв начин, че египтяните да получат определено знание за нея и другите Източните нации могли да я въведат в своите фдилософски системи. Мойсей, който бил обучен на цялата мъдрост на Египет, бил първият посветен в нея в родната си земя, но станал най-изкусен в нея при скиталчеството в пустинята, където той не само й посветил свободното си време на всичките 40 години, но и получил уроци по нея от един от ангелите. Мойсей също така посветил 70 Старейшини в тайните на тази доктрина и те отново я пренасяли от ръка на ръка. От всички формирали непрекъснатата линия на традицията Давид и Соломон били най-силно посветени в Кабала (вж. „The Kabbalah”)”.
Според Елифас Леви, трите най-велики кабалистични книги са Сефер Йецира, Книгата на Създаването; Сефер аЗоар, Книгата на Сиянието и Апокалипсис, Книгата Откровение. Датите на написване на тези книги не са по никакъв начин точно установени. Кабалистите декларират, че Сефер Йецира била написана от Авраам. Въпреки че тя е най-старата кабалистична книга досега, тя вероятно е излязла чрез перото на рав Акива, през 120 г. Н.Е.
Сефер аЗоар предполагаемо е написана от Шимон бар Йохай, ученик на Акива. Рав Шимон бил осъден на смърт около 161 г. Н.Е. от Луций Вер, съимператор на Марк Аврелий. Той избягал със сина си и криейки се в пещера написал ръкописа на Зоар, с помощта на Илия, който им се явявал. Шимон бил 12 години в пещерата, по време на които той развил сложния символизъм на „Голямото Лице” и „Малкото Лице”. Преподавайки на учениците си рав Шимон издъхнал и „Лампата на Израел” угаснала. Неговата смърт и погребение били съпроводени с множество свръхестествени феномени. Легендата продължава да разказва, че тайната доктрина на Кабализма съществувала от сътворението на света, но рав Шимон бил първият човек, на когото било позволено да я редуцира в писание. 1200 г. по-късно книгата, която бил съставил била открита и публикувана за полза на човечеството от Мойсей де Леон. Вероятно е самият Мойсей де Леон да е написал Зоар ок. 1305 г., извличайки материал от неписаните тайни на ранния еврейски мистицизъм. Апокалипсисът припосван на св. Йоан Богослов е също с несигурна дата и личността на автора никога не е била задоволително доказана.


Седемдесет и двете имена на Бога.

От ?dipus ?gyptiacus на Киршер.
Тази рядка гравюра показва името на Бог на седемдесет и два езика надписани на венчелисчетата на символичния слъчнчоглед. Над кръга са седемдесет и двете сили на Бог, според еврейската Кабала. Под него има две дървета, това в ляво носи символите на планетите, а дясното знаците на Зодиака и имената на колената на Израел. Езотеричните доктрини на Кабала се равняват по тайните учения на всички философски школи, но методът, по който нейните тайни са разкрити на мъдрите и скрити от невежите е много необичаен. Колкото религиозният свят интерпретира писанията си с образователни средства на двадесети век, става дори по-видно, че тайните книги не са исторически документи, а че царе, мъдреци, пророци и спасители, които Библейските ученици почитат от векове като някога съществували личности, са всъщност качества на самия човек.
Заради краткостта си и защото е ключ към Кабалистичната мисъл „Сефер Йецира” е възпроизведена в цялост в тази глава. Доколкото е известно досега „Сефер аЗоар” никога не е била преведана в цялост на английски, но може да се намери на френски (С. Л. Мак Грегър-Метърс преведе три книги от Зоар на английски). Книгата Зоар съдържа огромно число от философски принципи и преразказ на нейни характерни принципи е въплатен в тази работа. Малко осъзнават влиянието упражнено от Кабализма над средновековната мисъл – както еврейска, така и християнска. Той учи, че съществува в светите писания скрита доктрина, която е ключ към тях. Това е символизирано от кръстосаните ключове върху папския герб. Множество учени умове започнали да търсят тези тайнствени истини, с които нацията щяла да се избави. Тяхната работа не останала невъзнаградена, следващите писания го демонстрират.
Теориите на Кабализма са неразрешимо преплетени с принципите на алхимията, Херметизма, Розенкройцерството и Франкмасонството. Думите Кабализъм и Херметизъм са сега считани за синонимни термини, покриващи всички аркани и езотеризъм на античността. Простият Кабализъм на първите векове от Християнската ера постепенно се развиват в сложна теологична система, която станала толкова развита, че било близо до невъзможното да разбереш нейната догма.
Кабалистите разделят употребата на тяхната свещена наука на 5 раздела. Природната Кабала се използва само да подпомага изследователя в неговите занимания с природните Мистерии. Аналогичната Кабала е формулирана да покаже връзката, която съществува между всички неща в природата и тя разкрива на мъдрия, че всички същества и субстанции са едно по своята същност и че човекът – Малката Вселена – е миниатюрно копие на Бог – Голямата Вселена. Съзерцателната Кабала е развита, за да разкрие чрез високо интелектуални средства мистериите на небесните сфери. С нейна помощ абстрактните мисловни средства познават неизмеримите равнини на безкрайното и се научават да познават съществата съществуващи в тях. Астрологичната Кабала напътства тези, които изучават нейните знания за силата, величината и действителната същност на небесните тела и също така разкриват мистичния строеж на самите планети. Петата, Магическа Кабала, се изучава с желанието за постигане на контрол над демони и подчовешки интелигентности от невидимите светове. Тя също е високо ценена като метод за лекуване на болни чрез талисмани, амулети, заклинания и инвокации.
Сефер Йецира според Адолф Франк, се различава от останалите свещени книги по това, че не обяснява света и феномена, от който той е стадий, чрез навеждане на идеята за Бог или чрез поставянето на самата себе си като тълкувател на висшата воля. Древната творба по-скоро разкрива Бог чрез преценката на Неговото разнородно дело. В подготовката на Сефер Йецира за разглеждане от читателя 5 отделни Английски преводи бяха сравнени. Резултатът, доколкото съдържа характерните черти на всички, не е пряк превод от нито един текст на иврит или латински. Въпреки че целта бе да предаде повече духа, отколкото буквата на древния документ, няма широки отклонения от оригиналната интерпретация. Към момента е известно, че първият превод на книгата на английски е направен от преподобния д-р Изидор Калиш през 1877 г. (вж. Артър Едуард Уейт). В този превод текстът на иврит съпровожда английските думи. Работата на д-р Калиш е използвана като основа на следващата интерпретация, но е използван и материал от други автори и много пасажи бяха преписвани, за да се опрости генералната тема.
Под ръка бил също така ръкопис, английско копие на книгата „Book of the Cabalistick Ar”t от Джон Пистор. Документът не е датиран, но съдейки от общия стил на писане, копието е направено през 18 в. Третото издание използвано като референция била Сефер Йецира от покойния Уилям Уин Уесткот, Маг на Розенкройцерското Общество на Англия. Четвъртото било Сефер Йецира или Книга на Сътворението според превода в „Тhe Sacred Books and Early Literature of the East” под редакцията на проф. Чарлз Ф. Хорн. Петата е скорошна публикация – „Книга на Създаването” от Кнут Стенринг, съдържащ въведение от Артър Еуард Уейт. Под ръка също били 4 други копия – 2 на немски, 1 на иврит и 1 на латински. Определени части на Сефер Йецира се считат по-стари и по-автентични от останалите, но противоречията относно тях са свързани и непродуктивни и затова е безполезно да прибавяме допълнителен коментар. Съмнителните пасажи затова са включени в документа на местата, където те биха естествено попаднали.
СЕФЕР ЙЕЦИРА, КНИГА НА СЪЗДАВАНЕТО
Глава първа
1. ЯАХ, Господ на войнствата , живият Елохим, Цар на Вселената, Всемогъщ, Милостив и Благ Бог, Върховен и Величав, Обитател на Висините, чието жилище е Вечността, който е Възвишен и Най-Свят, изразил Неговото име и заповядал (създал) и сътворил Вселената в 32 тайнствени пътя (стадии) на мъдрост (наука) чрез три Сефарим, а именно Числа, Букви и Звуци, които са в Него едно и също.
2. Десет Сфирот (10 качества на Неизразимия) и 22 букви са Основата на всички неща. От тези 22 букви три са наречени „Майки”, седем „Двойни” и дванадесет „Прости”
3. 10 числа (Сфирот) от Нищо са аналог на десетте пръста на ръцете и краката: 5 срещу 5. В центъра между тях е заветът с Единствения Бог. В духовния свят то е заветът на гласа (Словото), а в материалния свят обрязването на плътта (ритуалът на Авраам).
4. 10 са числата (на Сфирот) от Нищо, десет, не девет; десет не единадесет. Разбери тази велика мъдрост, схвани това познание и бъди знаещ. Изследвай тайната и я осмисли. Изследвай всичко със средствата на десетте сфирот. Възстанови Словото на Своя Творец и поведи отново Твореца към Неговия трон. Той е единствения Създател и няма друг освен Него. Неговите качества са десет и са неограничени.
5. Десетте неизразими Сфирот имат десет безкрайности, както следва:
Безкрайно начало и безкраен край.
Безкрайна висота и безкрайна дълбина.
Безкраен Изток и безкраен Запад.
Безкраен Север и безкраен Юг.
И над тях е Господ Превъзхождащият, правдивия Цар. Той управлява над всичко и всички от Светите Си обитания за вечни векове.
6. Появата на десетте сфери (Сфирот) от Нищо, е както проблясък на светкавица или искрящ пламък, и те са без начало и край. Словото Божие е в тях, когато напредват и когато се връщат. Те действат по Негова повеля като вихрушка и прекланят се пред Неговия трон.
7. Краят на Десетте Сфирот е свързан с тяхното начало и началото им е свързано с техния край, свързани, както пламъкът е свързан с разпаления въглен, защото Господ е Превъзхождащият и като Него няма втори. Пред Единствения какво можеш да изброиш?
8. По отношение на числото (10) на сферите на съществуване (Сфирот) от Нищо, запечатай устните си и пази сърцето си и ако устата ти се отвори, за да разкаже и сърцето ти се обърне към мисъл, контролирай ги, възвръщайки се към тишина. Както е написано: „И животните тичаха и се връщаха” (Йезекиил 1:14 – Цариградски превод – б. пр.) И върху тази мъдрост заветът бе направен с нас.
9. Тези са десетте еманации от Нищо:
1ва. Духът на живия Елохим, благословен и повече от благословен да бъде живият Елохим на вечността. Неговия Глас, Неговия Дух и Неговото Слово са Светия Дух.
2ра. Той създал въздух от духа. Той създал и сътворил двадесет и два звука – буквите. Три от тях били основни (или майки); седем били двойни; а дванадесет били прости (единични); но духът е първи и над всичко.
3ти. Първичната вода Той извякъл от въздуха. В нея създал двадесет и две букви и ги сътворил от кал и глина, правейки ги като граница, вдигайки ги като стена и обграждайки ги като с крепостен вал. Излял сняг върху тях и станало земя, както е написано: „Той казва на снега: падай на земята” (Книга на Йов 37:6)
4ти. Огън (етер) Той докарал от водата. Чрез него изрязъл и установил Трона на Славата. Той оформил Серафимите, Офанимите и Светите Живи Създания (Херувимите) като негови служещи ангели. И заедно с (от) тези три той създал Своето обиталище, както е написано: „Ти правиш ветровете Свои Ангели, огнените пламъци - Свои служители. (Псалтир 103:4)”

.
ТЕТРАГРАМАТОНА
Чрез подреждане на четирите букви на Великото Име, ? ? ? ?, (юд, хей, вав, хей), под формата на Питагоровия Тетрактис, 72 те сили на Великото Божие Име се проявяват. Ключът към задачата е, както следва:
. = ? = 10 = 10
. . = ? ? = 5+10 = 15
. . . = ? ? ? = 6+5+10 = 21
. . . . = ? ? ? ? = 5+6+5+10 = 26
Великото Божие Име = 72
5ти. Той избрал три съгласни (юд, хей, вав) от простите – тайна принадлежаща на трите майки или първи елементи: ? ? ? (Алеф, Мем, Шин) въздух, вода, огън (етер). Той ги запечатал със Своя Дух и ги оформил във Велико Име, а с това подпечатил вселената в шест посоки. Той се обърнал към горното и подпечатил висините с ? ? ? (Юд, Хей, Вав).
6ти.. Той се обърнал към долното и запечатал дълбините с ? ? ? (Хей, Юд, Вав).
7ми. Той се обърнал напред и запечатал Изток с ? ? ? (Вав, Юд, Хей).
8ми. Той се обърнал назад и запечатал Запад с ? ? ? (Вав, Хей, Юд).
9ти. Той се обърнал на дясно и запечатал Юг с ? ? ? (Юд, Вав, Хей).
10ти. Той се обърнал на ляво и запечатал Север с ? ? ? (Хей, Вав. Юд).
Бележка: Тази подредба на буквите на Великото Име е според Преподобния д-р Изидор Калиш
10. Тези са десетте неизразими същности от Нищо. От духа на Живия Бог излъчил въздух; от въздуха вода; от водата огън (етер); от огъня висината и дълбината, Изтока и Запада, Севера и Юга.
Глава втора
1. Има 22 базисни (звука и) букви. Три са първите елементи (вода, въздух, огън), основни или майки; седем са двойни букви; а дванадесет са прости букви. Трите основни букви ? ? ? са баланс. От едната страна на скалата са добродетелите, а от другата са пороците, поддържани в равновесие от езика. От основните букви ? (Мем) е беззвучна като водата, ? (Шин) съска като огън, ? (Алеф) е свързващото дихание между тях.
2. 22-те основни букви били замислени, определени и установени от Бог. Той комбинирал, претеглил и ги разменял (една с друга) и създал от тях всички същества, които съществуват и всички, които ще бъдат създадени в предстоящото време.
3. Той установил 22 основни букви създадени от гласа и запечатани във въздуха от диханието. Той ги определил да бъдат гласно произнасяни от пет различни части на човешката уста: а именно гърлени ? ? ? ? (алеф, хей, хет, айн); палатални ? ? ? ? (гимел, юд, каф, куф), езикови съгласни ? ? ? ? ? (далет, тет, ламед, нун, тав), зъбни съгласни ? ? ? ? ? (заин, шин, самех, реш, цади), лабиални ? ? ? ? ( пе, бет, вав, мем).
4. Той фиксирал 22-те основни букви в кръг (сфера) като стена с 231 порти и завъртял сферата напред и назад. Завъртяна напред сферата изразявала добро, наобратно – лошо. Три букви могат да послужат за илюстрация: няма по-добро от ? ? ? ( О, Н, Г) наслада (удоволствие) и по-лошо от ? ? ? (Н, Г, О) – чума (скръб).
5. Как всичко било извършено? Той комбинирал, претеглял и разменял: ? (А) с всички други букви последователно и всички други отново с ?; и отново всички с ? (Б); и така с цялата поредица от букви. Оттук следва, че има 231 формации или порти, през които силата на буквите напредва. Всяко създание и всеки език произлиза от Единното име и комбинацията от неговите букви.
6. Той създал реалност от Нищо. Той призовал небитието в съществуване и издялал огромни колони от неосезаем въздух. Това било показано с примера с комбинирането на буквата ? (А) с всички други букви и всички други букви с ?. Говорейки, Той създал всяко създание и всяка дума чрез силата на Единственото Име. Като илюстрация вземи предвид 22-те елементарни субстанции от примитивната субстанция на ?. Създаването на всяко създание от 22-те букви е доказатество, че в действителност те са 22 части на едно живо тяло.
Глава трета
1. Първите три елементи (буквите Майки ? ? ?) уподобяват баланс, една скала на добродетел, и друга на порок, поставени в равносвесие от езика.
2. Трите Майки, ? ? ?, ограждат велика, чудесна и незнайна мистерия и са скрити от шест крила (или кръгове) а именно: въздух, вода, огън всички разделени на активна и пасивна сила. Трите Майки ? ? ?, са родили Бащите (прародителите) и те раждат поколенията.
3. Бог определи и установи три Майки, ? ? ?, комбинирал, претеглил и ги разменял формирайки от тях три Майки, във вселената, в годината и в човека (мъж и жена).
4. Трите Майки ? ? ? във вселената са: въздух, вода и огън. Небето било създадено от елементарния огън (или етер) ?, земята обхващаща от море и суша, от елементарна вода ? и атмосферен въздух от началния въздух или дух, ?, който установил баланс по между им. Така всички неща били създадени.
5. Трите Майки, ? ? ?, създават в годината топлина, студ и умерено състояние. Топлина била създадена от огън, студ от вода и умерено състояние от въздух, който ги уравновесявал.
6. Трите майки, ? ? ?, създават в човек (мъж и жена) гърди, корем и глава. Главата била формирана от огън ?, корема от вода, ?, и гърдите (гръдния кош) от въздух, ?, която ги поставя в равновесие.
7. Бог оставил буквата ? (Алеф) да доминира в първичния въздух, короновал я, и я комбинирал с другите две и запечатал въздуха във вселената, умереното състояние в годината и гърдите в човека (мъж и жена).
8. Той оставил буквата ? (Мем) да доминира в първичната вода, короновал я, и я комбинирал с другите две и запечатал земята във вселената (включително сушата и морето), студа в годината и корема в човека (мъж и жена).
9. Той оставил буквата ? (Шин) да доминира в първичния огън, короновал я, и я комбинирал с другите две и запечатал небето във вселената, топлината в годината и главата в човека (мъж и жена).
Глава четири
1. Седемте двойни букви ? ? ? ? ? ? ? (Бет, Гимел, Далет, Каф, Пе, Реш, Тау) имат двойност на произнасяне (два гласа), придихателни и непридихателни, а именно: ?? ?, ?? ?, ?? ?, ?? ?, ?? ?, ?? ? . Те служат за модел на мекост и твърдост, сила и слабост.
2. Седемте двойни букви символизират: мъдрост, богатство, изобилен живот, сила, мир и милост.
3. Седемте двойни букви също така означават антитези, към които човешкият живот е изложен. Обратното на мъдростта е глупостта, на богатството – бедността, на изобилието – безплодието, на живота – смъртта, на силата – робството, на войната – мира, а на красотата – уродливостта.
4. Седемте двойни букви посочват шест измерения: височина, ширина, Изток и Запад, Север и Юг и Свещения Храм в центъра, който ги поддържа всички.
5. Двойните букви са седем, не шест, те са седем, а не осем; разсъждавай по това, търси в него и разкрий неговата скрита мистерия и отново положи Твореца на Неговия трон.
6. Седемте двойни букви били замислени, установени, пречистени, претеглени и разменени от Бог. Той сътворил от тях седем планети във вселената, седем дни в Годината и седем порти на чувствата в човек (мъж и жена). От тези седем Той също така сътворил седем небеса, седем земи и седем Съботи. Затова той обичал седмицата повече от всяко друго число под Неговия трон.
7. Седемте планети във вселената са: Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий и Луната. Седемте дни в годината са седемте дни на седмицата (вероятно са споменати седемте дни на сътворението). Седемте порти в човек (мъж и жена) са две очи, две уши, две ноздри и уста.
8. БЕЛЕЖКА Кнут Стенринг се различава от други авторитети в своята подредба на планетите и дните на седмицата от следващите седем строфи. Киршер също има различна подредба. Преподобния д-р Изидор Калиш, Уилям Уин Уесткот и „The Sacred Books and Early Literature of the East” възприемат следната подредба:


ЕВРЕЙСКИТЕ БУКВИ СПОРЕД СЕФЕР ЙЕЦИРА.

В централния триъгълник са трите Майки, от които напредват седемте Двойни Букви, планетите и небесата. Обкръжаващи черната звезда са знаците на Зодиака символизирани от 12-те Прости Букви. По средата на тази звезда е Невидимия Трон на Най-древния от Древните – Върховния Неопределим Творец.

1ва. Той породил буквата ? (Бет) да доминира в мъдрост, коронясал я, комбинирал всяка с другите и чрез тях създал Луната във вселената, първия ден на годината и дясното око на човека (мъж и жена).
2ра. Той породил буквата ? (Гимел) да доминира в богатство коронясал я, комбинирал всяка с другите и чрез тях създал Марс във вселената, втория ден в годината и дясното ухо в човека (мъж и жена).
3та. Той породил буквата ? (Далет) да доминира в безплодие, коронясал я, комбинирал всяка с другите и чрез тях създал Слънцето във вселената, третия ден в годината и дясната ноздра на човека (мъж и жена).
4та. Той породил буквата ? (Куф) да доминира в живот, коронясал я, комбинирал всяка с другите и чрез тях създал Венера във вселената, четвъртия ден в годината и лявото око на човека (мъж и жена).
5та. Той породил буквата ? (Пе) да доминира в сила, коронясал я, комбинирал всяка с другите и чрез тях създал Меркурий във вселената, петия ден в годината и лявото ухо на човека (мъж и жена).
6та. Той породил буквата ? (Реш) да доминира в мир, коронясал я, комбинирал всяка с другите и чрез тях създал Сатурн във вселената, шестия ден в годината и лявото ухо на човека (мъж и жена).
7ма. Той породил буквата ? (Тау) да доминира в милост, коронясал я, комбинирал всяка с другите и чрез тях създал Юпитер във вселената, седмия ден в годината и устата на човека (мъж и жена).
9. Със седемте двойни букви Той също замислил седем земи, седем небеса, седем континента, седем морета, седем реки, седем пустини, седем дни, седем седмици (от Пасха до Петдесетница) и в средата им Своя Свещен Палат. Има цикъл от седем години и седмата е година на избавлението и след седем избавителни години е Юбилей. Заради това Бог обича числото седем повече от всяко друго нещо под небесата.
10. Така Бог съединил седемте Двойни Букви заедно. Два камъка градят две къщи, три камъка градят шест къщи, четири камъка градят 24 къщи, пет камъка градят 120 къщи, шест камъка градят 720 къщи и седем камъка градят 5040 къщи. Стори начало според тази подредба и пресмятай по нататък повече, отколкото устата може да изрази и ухото да чуе.
Глава пет
1. Дванадесетте прости букви ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Хей, Вау, Заин, Хет, Тет, Юд, Ламед, Нун, Самех, Аин, Цади, Куф) символизират 12-те основни качества: реч, мисъл, движение, зрение, слух, работа, съвкупление, мирис, сън, гняв, вкус и веселие.
2. Простите букви кореспондират на 12 посоки: изток отгоре, североизток, изток отдолу, юг отгоре, югоизток, юг отдолу, запад отгоре, югозапад, запад отдолу, север отгоре, северозапад, север отдолу. Те се разклоняват в цялата вечност и са ръцете на вселената.
3. Простите букви били замислени, установени, претеглени и разменени от Бог, Той ги създал чрез дванадесет зодиакални знака във вселената, дванадесетте месеца в годината и дванадесетте главни органи в човешкото тяло (мъжко и женско).
4. Знаците на зодиака са: Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей и Риби. Месеците на годината са: Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Елул, Тишрей, Хешван, Кислев, Тевет, Шват, Адар. Органите на човешкото тяло са: две ръце, два крака, два бъбрека, жлъчка, тънки черва, черен дроб, хранопровод, стомах и далак.
5. БЕЛЕЖКА. В следващите 12 строфи Кнут Стенринг отново се различава, този път що се отнася до подредбата на качествата:
1во. Бог породил буквата ? (Хе), да доминира речта, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Овен във вселената, месец Нисан в годината и десния крак в човешкото тяло (мъжко и женско).
2ро. Бог породил буквата ? (Вау), да доминира мисълта, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Телец във вселената, месец Ияр в годината и десния бъбрек в човешкото тяло (мъжко и женско).

3то. Бог породил буквата ? (Заин), да доминира движението, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Близнаци във вселената, месец Сиван в годината и левия крак в човешкото тяло (мъжко и женско).
4то. Бог породил буквата ? (Хет), да доминира зрението, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Рак във вселената, месец Тамуз в годината и дясната ръка в човешкото тяло (мъжко и женско).
5то. Бог породил буквата ? (Тет), да доминира слуха, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Лъв във вселената, месец Аб в годината и левия бъбрек в човешкото тяло (мъжко и женско).
6то. Бог породил буквата ? (Юд), да доминира работата, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Дева във вселената, месец Елул в годината и лявата ръка в човешкото тяло (мъжко и женско).
7мо. Бог породил буквата ? (Ламед), да доминира съвкуплението, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Везни във вселената, месец Тишрей в годината и жлъчката в човешкото тяло (мъжко и женско).
8мо. Бог породил буквата ? (Нун), да доминира обонянието, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Скорпион във вселената, месец Хешван в годината и тънките черва в човешкото тяло (мъжко и женско).
9то. Бог породил буквата ? (Самех), да доминира съня, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Стрелец във вселената, месец Кислев в годината и стомаха в човешкото тяло (мъжко и женско).
10то. Бог породил буквата ? (Аин), да доминира гнева, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Козирог във вселената, месец Тевет в годината и черния дроб в човешкото тяло (мъжко и женско).
11то. Бог породил буквата ? (Цади), да доминира вкуса, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Водолей във вселената, месец Шват в годината и хранопровода в човешкото тяло (мъжко и женско).
12то. Бог породил буквата ? (Куф), да доминира радостта, короновал я, комбинирал я с другите и формирал чрез тях Риби във вселената, месец Адар в годината и далака в човешкото тяло (мъжко и женско).
6. Направил ги в противоречие, наредил ги като провинции и ги издигнал като стена. Въоръжил ги и ги разположил една срещу друга като във война (Елохим направил същото в другите сфери).
Глава Шеста
1. Има три Майки или първи елементи ? ? ? (Алеф, Мем и Шин), от които били излъчени трите Бащи (прародители) първичният (духовният) въздух, вода и огън, от които произлезли седем планети (небеса) с техните ангели и 12 точки (зодиак).
2. За да се докаже това има три верни свидетели: вселената, годината и човека. Има 12-те, баланса и седемте. Отгоре е Дракона, отдолу света и накрая сърцето на човек. По средата е Бог, Който регулира всички.
3. Първите елементи са въздух, вода и огън; огънят е отгоре, водата отдолу, диханието на въздух установява баланс по между им. Знакът е: огънят носи водата. Буквата ? (Мем) е беззвучна; ? (Шин) съска като огън; има ? (Алеф) сред тях, глътка въздух, която ги помирява.
4. Драконът е във вселената както цар на трона си; небесната сфера е в годината като цар в империята си; сърцето е в човешкото тяло като цар на война.
5. Бог установил противоположности една срещу друга: добро срещу зло и зло срещу добро. Добро произлиза от добро, зло от зло. Доброто изчиства лошото, лошото доброто. Доброто е запазено за добрия, а злото за грешния.
6. Има три, от които всяка самостоятелно стои: едно е положително (изпълнено с добро), друго е отрицателно (изпълнено със зло). Третото ги уравновесява.
7. Има седем разделящи на три срещу три и едно в средата (баланс). 12 стоят на война: три създават любов, а три омраза; има три даряващи живот и три унищожаващи.
8. Трите създаващи добро са сърцето и двете уши; трите създаващи омраза са ч. дроб, жлъчката и езиците. Трите даряващи живот са двете ноздри и далака; трите разрушители са устата и двата ниски отвора на тялото. Над всички управлява Бог, Правдивият цар, от светото Си обиталище в цялата вечност. Бог е един над трима, трима са над седем, седем над дванадесет и всички са свързани заедно.
9. Има 22 букви, от които АЗ СЪМ (ЯАХ), Господ на войнствата, Всемогъщия и Вечен създал и сътворил от три Сефарим (Числа, Букви и Звуци) Своята вселена и създал от тях всички създания и всичко, което предстои да дойде.
10. Когато Патриархът Авраам разбрал великите истини, медитирал над тях и ги разбрал перфектно, Господ на Вселената (Тетраграматон) се появил пред него, нарекъл го Свой приятел, целунал го по главата и направил с него завет. Първо заветът бил между десетте пръсти на ръцете, което е завет на езика (духовния); второ, заветът бил между десетте пръста на краката, което е завет на обрязването (материал); И Бог му казал „Пред Авраам се свърза духа на 22-те букви (Тора) на езика му и Бог му разкри техните тайни. Бог позволи буквите да се потопят във вода, Той ги изгори в огън и ги отпечата сред ветровете. Той ги разпредели сред седемте планети и им даде 12-те зодиакални знака.”
Превод по http://www.sacred-texts.com/eso/sta/sta27.htm


11
АВГ
2012
5106

Предложения

Сътворението на света и науката 2

Образуването на Слънчевата система и Книга Битие Натан Авиезер, из цикъла „Сътворението на света и науката” Как се съотнасят разказът от Тора и съвременната ...


ОСНОВИ НА КАБАЛИСТИЧНАТА КОСМОГОНИЯ

Кабалистите схващат Върховното Божество като Непонятен Принцип, който се разкрива само чрез процес на елиминиране на всички познаваеми качества. Онова, което ос ...


КАК СЕ ИЗВЪРШВА ИЗДИГАНЕТО ПО СТЕПЕНИТЕ?

Михаилас пише: „Благодаря за отговора! Появи се още един въпрос, ако може? Как се извършва издигането по степените? На всяка степен ли се преминава през вси ...


ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА „РОДИНАТА” НА ЕВРЕИТЕ

Ние често се питаме: защо е така тежко на „родината на евреите”? Едни безкрайни беди и напасти? „Защо им се случва така?” И разбира се, натрапва се извечния ...


За херметическото учение

"Нито една друга част от окултното учение, притежавана от света, не е така старателно пазена, както фрагментите на Херметичното учение, което е достигнало до на ...Напиши коментар: